STATUT KLUBU - KLUB GÓRSKI PROBLEM

Idź do spisu treści

Menu główne:

STATUT KLUBU

O KLUBIE


S T A T U T
KLUBU GÓRSKIEGO “ PROBLEM “

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1 Klub Górski "Problem", zwany dalej "Klubem" jest stowarzyszeniem kultury i turystyki.
Klub współpracuje z Klubem Wysokogórskim w Lubinie. Zasady współpracy obu Klubów określa porozumienie o współpracy zawierane każdorazowo z nowym Zarządem Klubu Górskiego PROBLEM.
Klub prowadzi działalność na rzecz krzewienia wiedzy o Unii Europejskiej.
§ 2 Klub posiada osobowość prawną.
§ 3 Terenem działania Klubu jest Rzeczpospolita Polska.
§ 4 Siedzibą Klubu jest miasto Lubin.
§ 5 Działalność klubu opiera się na pracy społecznej ogółu członków Klubu.
§ 6 Klub może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.
§ 7 Klub może używać odznak i pieczęci według wzorów zatwierdzonych przez Walne Zebranie Członków klubu.

ROZDZIAŁ II
CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 8 Celem Klubu jest:
1. Organizowanie wszystkich form turystyki, zwłaszcza kwalifikowanej i górskiej.
2. Organizowanie zajęć i imprez związanych z rekreacją i profilaktyką zdrowotną, upowszechnianie modelu aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku, postaw otwartości i tolerancji społecznej dla dzieci, młodzieży , dorosłych oraz seniorów.
3. Popularyzacja właściwości estetycznych, kulturowych i rekreacyjnych środowiska i krajobrazu górskiego.
4. Nauka, edukacja, oświata i wychowanie dzieci i młodzieży, szczególnie poprzez
kształtowanie postaw społecznych, upowszechniania wiedzy o przeszłości, współczesności i perspektywach rozwoju Polski,
5. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
6. Organizacja wycieczek, rajdów, trekkingów i innych imprez turystycznych dla dzieci, młodzieży , dorosłych oraz seniorów.
7. Propagowanie zasad etycznych i postaw obywatelskich, wychowywanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu nałogom.
8. Działanie na rzecz upowszechniania sportu i współzawodnictwa sportowego, w tym również osób z niepełnosprawnościami
9. Działanie na rzecz ochrony przyrody i środowiska naturalnego, szerzenie wiedzy ekologicznej, propagowanie turystyki aktywnej, rozwijanie kultury, kultury fizycznej oraz rekreację poprzez turystykę i krajoznawstwo.
10. Organizacja imprez charytatywnych i integracyjnych.
11. Promocja podróżników i ich osiągnięć.
12. Rozbudzanie zainteresowań sztuką, kulturą i tradycją Lubina, regionu. Polski, Europy i Świata oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i promocyjnej Lubina w tym zakresie (dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych).
13. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
14. Promocji i organizacji wolontariatu
15. Wydawanie publikacji.
16. Szkolenie kadry dla realizacji celów klubu.
17. Współpraca ze wszystkimi organizacjami i instytucjami Unii Europejskiej.

§ 9 Klub realizuje swoje cele poprzez:
1. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Klubu.
2. Prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej w zakresie zagadnień turystyki, alpinizmu i ochrony środowiska naturalnego.
3. Prowadzenie działalności szkoleniowej turystycznej, ekologicznej i zdrowotnej.
4. Organizowanie i prowadzenie zebrań, odczytów, wykładów, prelekcji, zajęć i ćwiczeń praktycznych (treningów), organizowanie konkursów.
5. Nawiązywanie i organizowanie współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi.

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10 Członkami Klubu mogą być:
1. Osoby fizyczne i osoby prawne.
2. Cudzoziemcy nie mający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasady nabywania i utraty członkostwa przez cudzoziemców oraz ich szczegółowe prawa i obowiązki określa uchwała Walnego Zebrania Członków Klubu.

§ 11 Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.

§ 12 Członkiem zwyczajnym może zostać osoba, która ukończyła 16 lat, złożyła deklarację przystąpienia, uzyskała zgodę Zarządu Klubu, opłaciła wpisowe oraz składkę członkowską.

§ 13 Członkowie założyciele Klubu otrzymują status członka zwyczajnego.

§ 14 Członek zwyczajny ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do władz Klubu.
2. Organizować koła i sekcje specjalistyczne Klubu oraz uczestniczyć w ich pracach.
3. Nosić odznakę Klubu.
4. Brać udział w imprezach i zajęciach klubowych.
5. Korzystać z pomocy w działalności statutowej.

§ 15 Do obowiązków członka zwyczajnego należy:
1. Czynne uczestnictwo w pracach Klubu.
2. Podnoszenie kwalifikacji turystycznych lub sportowych oraz ogólnej wiedzy o górach
3. Przestrzeganie zasad etyki górskiej i ochrony środowiska górskiego.
4. Regularne opłacanie składek członkowskich.
5. Udział w pracach organizacyjnych Klubu i utrzymaniu siedziby Klubu.

§ 16 1. Członkiem honorowym może być osoba szczególnie zasłużona dla rozwoju Klubu lub o wybitnych osiągnięciach w działalności statutowej.
2. Członek honorowy może być zapraszany do udziału w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
3. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku opłacania składek członkowskich i wpisowego.

§ 17 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna uznająca cele Klubu.
2. Członek wspierający zobowiązany jest do opłacenia wpisowego i składek członkowskich.
3. Członek wspierający za pośrednictwem swego przedstawiciela ma prawo brać udział w zebraniach Klubu z głosem doradczym.
4. Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Klubu.

§ 18 Członkostwo ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia z Klubu.
2. Rozwiązania Klubu.
3. Skreślenia z listy członków Klubu z powodu nie usprawiedliwionego zalegania z opłatą składek za okres przekraczający 12 miesięcy.
4. Wykluczenie członka z Klubu.
5. Śmierci członka Klubu.

ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 19 Władzami Klubu są:
1. Walne zebranie członków Klubu.
2. Zarząd
3. Komisja Rewizyjna.
4. Sąd Koleżeński.

§ 20 Kadencja władz Klubu trwa 4 lata. W przypadku upływu kadencji władz Klubu, są one zobowiązane i uprawnione dalej pełnić swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.

§ 21 Tryb i zasady wyboru władz Klubu ustala regulamin.

ROZDZIAŁ V
WŁADZE KLUBU

I. Walne Zebranie Członków Klubu.

§ 22 Walne zebranie Członków klubu jest najwyższą władzą Klubu Górskiego „Problem".

§ 23 Do kompetencji Walnego zebrania Członków klubu w szczególności należy:
1. Uchwalanie projektu statutu i jego zmian.
2. Wybór władz Klubu.
3. Ustalanie głównych kierunków działalności Klubu.
4. Uchwalanie rocznych i wieloletnich programów działalności Klubu.
5. Uchwalanie budżetu Klubu.
6. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych.
7. Uchwalanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
8. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
9. podejmowanie uchwał w sprawach poddanych pod obrady zebrania i dotyczących działalności Klubu.
10. Nadawanie tytułów prezesa honorowego i członków honorowych Klubu.

§ 24 Walne zebranie
1. Walne zebranie zwoływane jest raz w roku do końca roku kalendarzowego.
2. Termin, miejsce i porządek obrad Walnego zebrania Zarząd podaje do wiadomości członkom klubu co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
3. Do prawomocności zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Klubu.
4. Jeśli z powodu braku wymaganego quorum Zebranie zostanie przełożone na inny termin, warunek prawomocności spełni obecność co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
5. Uchwały i postanowienia Walnego Zebrania Członków Klubu podejmowane jest zwykłą większością głosów.
6. Nadzwyczajne zebranie może się odbyć w każdym czasie i może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek komisji Rewizyjnej lub na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Klubu.
7. Zarząd jest zobowiązany zwołać zebranie w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku Komisji Rewizyjnej lub członków Klubu.

II. Zarząd Klubu

§ 25 Zarząd kieruje całokształtem działalności Klubu zgodnie z postanowieniami statutu i Uchwałami Walnego Zebrania Członków Klubu oraz reprezentuje Klub na zewnątrz.
Zarząd odpowiada za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków Klubu.

§ 26 Do zakresu działania i kompetencji Zarządu w szczególności należy:
1. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Klubu.
2. Określenie szczegółowych zamierzeń i kierunków działalności Klubu.
3. Ustalanie zasad wyboru władz klubu – Regulaminu wyborczego.
4. Uchwalanie szczegółowych programów działalności Klubu.
5. Sporządzanie projektu budżetu i sprawozdań finansowych Klubu.
6. Ustalanie trybu przyjmowania i skreślania członków klubu.
7. Określanie wysokości wpisowego i składek członkowskich.
8. Występowanie z wnioskiem o przyznanie tytułu prezesa honorowego i członka honorowego Klubu.
9. Ustalanie zasad powoływania, działania i rozwiązywania Kół oraz sekcji specjalistycznych i problemowych Klubu.
10. Ustalanie zasad prowadzenia zajęć, zawodów, rajdów, wycieczek, wypraw i innych imprez turystycznych lub sportowych.
11. Podejmowanie uchwał o organizacji imprez zagranicznych.
12. Zarządzanie majątkiem Klubu.
13. Zatrudnianie pracowników Klubu i ustalanie zakresu ich obowiązków oraz zasad wynagradzania.
14. Występowanie z wnioskiem do Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka Klubu.
15. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swej działalności.
16. zatwierdzanie regulaminów przewidzianych w Statucie.
17. Podejmowanie innych spraw nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Członków Klubu.
18. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

§ 27 Skład Zarządu

1. Zarząd składa się z 3 do 5 członków:
- Prezesa
- Wiceprezesa I , II
- Skarbnika
- Członków Zarządu2. Zarząd może dokooptować do swojego składu w toku kadencji innych członków zwyczajnych Klubu w liczbie nie większej niż czterech.
3. Zarząd wybiera ze swojego grona w głosowaniu jawnym lub tajnym Prezesa Klubu.
Inni członkowie funkcyjni Zarządu wybierani są w głosowaniu jawnym na wniosek Prezesa.
Wybór następuje zwykłą większością głosów.
4. Obowiązki i zadania osób funkcyjnych Zarządu ustala Prezes Klubu w uzgodnieniu z pozostałymi członkami Zarządu. w przypadku wyboru 3 osobowego składu zarządu obowiązki sekretarza pełni Wiceprezes.
5. Do podpisywania pism, udzielaniu pełnomocnictw, zawieraniu umów i występowania przed sądami, organami władzy i administracji samorządowej są upoważnieni jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes.
6. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, w razie jego nieobecności Wiceprezes.
7. Posiedzenia Zarządu Klubu odbywają się co najmniej cztery razy w roku.
8. Członkowie funkcyjni Zarządu są zobowiązani do składania sprawozdań ze swojej działalności Prezesowi Klubu na jego żądanie lub z własnej inicjatywy.
9. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

III Komisja Rewizyjna

§ 28 Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym klubu. do zakresu kompetencji Komisji Rewizyjnej w szczególności należy:
1. Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu za wyjątkiem działalności Sądu Koleżeńskiego.
2. Przedstawianie Zarządowi lub Prezesowi klubu wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Klubu.
3. podejmowanie uchwał w sprawie wykładni postanowień Statutu.
4. składanie na Walnym Zebraniu Członków Klubu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 29 Skład Komisji
1. Komisja składa się z 3 członków
2. Komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego i sekretarza.
3. Członkowie komisji mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
4. Członkowie Komisji nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Klubu.
5. Komisja działa na podstawie własnego regulaminu.

IV. Sąd Koleżeński

§ 30
1. Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy rozpatrywanie spraw związanych z naruszeniem przez członków Klubu postanowień Statutu i zasad programowych oraz etycznych Klubu.
2. Sąd Koleżeński jest jednoinstancyjny i składa się z 3 członków, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy w składzie 3-osobowym.
4. Odwołanie od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego rozpatruje Sąd Koleżeński w zmienionym składzie 3-osobowym, poszerzony o 2 ławników wylosowanych spośród członków zwyczajnych Klubu.
5. Orzeczenia tego Sądu są ostateczne.
6. Sąd Koleżeński może wymierzać kary:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach członka Klubu,
d) wykluczenia członka Klubu.
7. Sąd Koleżeński działa na podstawie własnego regulaminu.
8. Sąd Koleżeński składa sprawozdanie Walnemu Zebraniu Członków Klubu.


ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK KLUBU

§ 31 Dla zrealizowania zadań statutowych Klub posiada majątek i fundusze na które składają się:
1. wpisowe i składki członkowskie,
2. wpływy z działalności Klubu,
3. dochody z majątku Klubu,
4. dotacje państwowe lub fundusze wspierające,
5. pomoc finansowa zakładów pracy, instytucji, organizacji obywatelskich, zawodowych i osób fizycznych,
6. środki pochodzące z fundacji,
7. darowizny i zapisy.

§ 32 Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych upoważniony jest jednoosobowo Prezes lub Wiceprezes. dokumenty finansowe wymagają podpisu dwóch upoważnionych osób: Prezesa i członka Zarządu albo Wiceprezesa i członka Zarządu.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33
1. Przyjęcie Statutu wymaga uchwały podjętej większością 2/3c ogółu członków założycieli Klubu.
2. Zmiana statutu i rozwiązanie klubu wymaga Uchwały Walnego zebrania Członków Klubu powziętej większością 2/3 głosów członków zwyczajnych Klubu w obecności co najmniej ½ ogólnej liczby członków zwyczajnych obecnych na zebraniu.
§ 34
1. W razie powzięcia przez Walne Zebranie Członków Klubu Uchwały o rozwiązaniu klubu, zebranie zwoła Komisję Likwidacyjną, która zgodnie z ustalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.
2. Uchwalając rozwiązanie Klubu, Walne Zebranie Członków Klubu może wskazać organizację lub instytucje społeczną, na którą przejdzie majątek Klubu po zaspokojeniu zobowiązań Klubu.

Statut ze zmianami został przyjęty
Uchwałą Zebrania Członków Klubu
w dniu 18.12 .2018 roku.

********************************************************************
REGULAMIN BIWAKU NA GRZYBOWEJ GÓRZE 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego